ફેક્ટરી પ્રવાસ

image1

ફેક્ટરી દેખાવ

image2

રચના

image3

પંચીંગ

image4

ગ્લુઇંગ

image5

પાઇપ પ્રેશરિંગ

image6

ASSEMBLING

image7

પેકીંગ